About us

Erica Synths

Erica Synths team of visionaries, engineers and musicians have been working hard to bring you modules and instruments that will set your modular system apart from mass in terms of how it sounds, looks and functions. Check them out and find what you are missing!

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar


SIA „Erica Synths” un SIA “Leo pētījumu centrs” 30.05.2018. noslēdza līgumu par pētniecības projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 “Uz digitālo signālu apstrādi (DSP) balstītu efektu risinājumu izstrāde elektroniskajiem mūzikas instrumentiem” īstenošanu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Pētniecības projekta mērķi ir (1) Izpētīt digitālās signāla apstrādes (specifiski, aiztures - delay) metodes un tehnikas un izmantošanai mūzikas instrumentos un izstrādāt instrumentu prototipus un (2) Izpētīt frekvences detektēšanas algoritmus, kuri bez būtiskas laika aiztures (<5ms) pārvērš skaņas signāla frekvenci noteiktu vērtību vadības signālos un izstrādāt instrumentu prototipus. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidotas ekseprimentālas testa iekārtas un instrumentu prototipi, kas būs pamats rūpnieciskajam dizainam elektronisko mūzikas instrumentu – sintezatoru un efektu bloku – skaņas efektu moduļiem. Būtiski, ka pētījumu un ekperimentālo izstrāžu rezultātā iegūtās tehnoloģijas būs SIA „Erica Synths” īpašums un tās varēs izmantot virknē mūzikas instrumentu nākotnē.

Projekta ietvaros tika izstrādāta un testēta unikāla risinājuma DSP platforma uz STM32F429ZG kontroliera bāzes, izmantojot ADS8638 kā ārejo ACP un AS4C16M16SA SDRAM. Šai platformai tika izveidotas iegultās programmatūras bibliotēkas, kas ir viegli adaptējamas dažādām signāla apstrādes vajadzībām. Uz DSP platformas bāzes tikai izstrādāts signāla aiztures efekta mūzikas instrumenta modulis Black Stereo Delay, kas patlaban tiek ieviests ražošanā.

SIA „Erica Synths” ir noslēgusi 10.05.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/257 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ĀTA projekta īstenošanas gaita (22.09.2015. līgums nr. L-ĀTA- 15-3317)
Starp SIA „Erica Synths” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma ietvaros notika dalība izstādē „Knobcon”, kas no 2015. gada 11. septembra līdz 13. septembrim noritēja Čikāgā, Amerikas Savienotajās valstīs. Tajā tika demonstrēti jaunākie Erica Synths sintezatoru moduļi, kā arī prezentācijas materiāli un uzņēmuma produkcija izstādē guva plašu rezonansi.
ĀTA projekta īstenošanas gaita 02.06.2015. līgums nr. L-ĀTA- 15-2901
Starp SIA „Erica Synths” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma ietvaros notiks dalība izstādē „Torino Synth Meeting”, kas 2015. gada 07. jūnijā noritēs Turīnā, Itālijas Republikā. Tiek gatavoti jaunākie analogo sintezatoru modeļi, kā arī prezentācijas materiāli, lai to demonstrācija izstādē gūtu iespējami plašāku rezonansi.
ĀTA projekta īstenošanas gaita 23.12.2014. līgums nr. L-ĀTA-14-2495
Starp SIA „Erica Synths” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma ietvaros ir pieteikta dalība izstādē „Musikmesse”, kas no 2015. gada 15. aprīļa līdz 18. aprīlim noritēs Frankfurtē, Vācijas Federatīvajā Republikā. Tiek gatavoti jaunākie analogo sintezatoru modeļi, kā arī prezentācijas materiāli, lai to demonstrācija izstādē gūtu iespējami plašāku rezonansi.

Legal information & Contacts
Erica Synths, SIA
Reg. No. 40103716152
VAT No. LV40103716152
Bank: AS Swedbank
SWIFT: HABALV22
Account No. LV22HABA0551037278273

Mailing address:
Slokas 31-2,
Riga LV-1048
Latvia